ΠΑΝΘΗΡΑΣ * 29

* ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ * η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας..............Karl Marx * Για επικοινωνία : thanasis.ane@gmail.com

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Πανελλαδική Συνάντηση του Κόκκινου Δικτύου

Το Κόκκινο Δίκτυο σας καλεί στην Πανελλαδική Συνάντηση, που θα γίνει στην Αθήνα, στις 4 και 5 του Απρίλη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.


Σας κα­λού­με να συ­ζη­τή­σου­με σχε­τι­κά με τη νέα κα­τά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί μετά τις εκλο­γές και τη συ­γκρό­τη­ση κυ­βέρ­νη­σης «κοι­νω­νι­κής σω­τη­ρί­ας» με­τα­ξύ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και τη «συ­γκα­τοί­κη­ση» με τον πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας, Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο. Να συ­ζη­τή­σου­με, κυ­ρί­ως, σχε­τι­κά με τις απα­ντή­σεις που πρέ­πει να δο­θούν στους «δα­νει­στές» στην ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, που πιέ­ζουν για έναν, τάχα, «έντι­μο συμ­βι­βα­σμό», μια προ­σαρ­μο­γή στις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές, που μπο­ρεί να οδη­γή­σει στην ακύ­ρω­ση το πο­λι­τι­κό σχέ­διο «κυ­βέρ­νη­ση της αρι­στε­ράς», όπως είχε συμ­φω­νη­θεί στο ιδρυ­τι­κό συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Να συ­ζη­τή­σου­με για το πώς μπο­ρού­με να επι­μεί­νου­με απο­φα­σι­στι­κά στην υλο­ποί­η­ση των προ­ε­κλο­γι­κών δε­σμεύ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, στην υλο­ποί­η­ση μιας πο­λι­τι­κής αντι-λι­τό­τη­τας, προς όφε­λος της με­γά­λης κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών δυ­νά­με­ων.

Να συ­ζη­τή­σου­με, ακόμα, σχε­τι­κά με την ανα­γκαία δράση και πα­ρέμ­βα­σή μας σε κοι­νω­νι­κούς χώ­ρους, όπως η δη­μό­σια υγεία, όπου η κα­τά­στα­ση για τον κόσμο μας έχει φτά­σει στο απρο­χώ­ρη­το και όπου η ανά­γκη για μια πραγ­μα­τι­κά ρι­ζο­σπα­στι­κή αρι­στε­ρή πο­λι­τι­κή παίρ­νει δια­στά­σεις –κυ­ριο­λε­κτι­κά- ζωής ή θα­νά­του.

Να συ­ζη­τή­σου­με θέ­μα­τα όπως η αντί­στα­ση στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση γε­νι­κά –και η αντί­στα­ση στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση δη­μό­σιων χώρων ει­δι­κό­τε­ρα- που, ενώ ήταν «ση­μαί­ες» για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τη ρι­ζο­σπα­στι­κή αρι­στε­ρά, σή­με­ρα πιέ­ζο­νται για να μπουν στο πε­ρι­θώ­ριο, κάτω από τη σκο­πι­μό­τη­τα και τους εξα­να­γκα­σμούς της ανα­ζή­τη­σης συμ­βι­βα­σμού με τους ευ­ρω­παϊ­κούς «θε­σμούς».

Να συ­ζη­τή­σου­με, τέλος, για το κόμμα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, για τα δι­καιώ­μα­τα, για τις υπο­χω­ρή­σεις και τα κα­θή­κο­ντα των ορ­γα­νώ­σε­ων και των μελών του, στις νέες συν­θή­κες της κυ­βέρ­νη­σης «με κορμό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ».

Ο χρό­νος είναι βρα­χύς, μπρο­στά σε μια με­γά­λη δο­κι­μα­σία της αν­θε­κτι­κό­τη­τας του εγ­χει­ρή­μα­τος της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς στην Ελ­λά­δα. Του εγ­χει­ρή­μα­τος που, μετά την πο­λι­τι­κή νίκη στις εκλο­γές του Γε­νά­ρη, έσπει­ρε ελ­πί­δα και εν­θου­σια­σμό σε όλη την Ευ­ρώ­πη.

Η υπε­ρά­σπι­ση των ελ­πί­δων όλου αυτού του κό­σμου, αλλά και η απο­τε­λε­σμα­τι­κή από­κρου­ση του εκ­βια­σμού των δα­νει­στών, κά­νουν εξαι­ρε­τι­κά επί­και­ρο το σύν­θη­μα του ιδρυ­τι­κού συ­νε­δρί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ: θα υπο­στη­ρί­ξου­με το ρι­ζο­σπα­στι­κό πρό­γραμ­μά μας με κάθε ανα­γκαίο μέσον, μπρο­στά στην ανά­γκη για ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας δεν θα δι­στά­σου­με να πούμε το ανα­γκαίο: Καμιά θυσία για το χρέος και το ευρώ!

ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ ΣΥ­ΖΗ­ΤΗ­ΣΕ­ΩΝ

ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟ 4/4 στις 4:00 μμ

Πα­ράλ­λη­λες Θε­μα­τι­κές Συ­ζη­τή­σεις:

* Υγεία

* Αντί­στα­ση στο ΤΑΙ­ΠΕΔ

* Νε­ο­λαία

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ 5/4 στις 10:00 πμ

Ολο­με­λεια­κή συ­νέ­λευ­ση:

«Η νέα κα­τά­στα­ση, τα κα­θή­κο­ντα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η συ­γκρό­τη­ση του Κόκ­κι­νου Δι­κτύ­ου»

Πηγή : rproject

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου