ΠΑΝΘΗΡΑΣ * 29

* ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ * η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας..............Karl Marx * Για επικοινωνία : thanasis.ane@gmail.com

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Μάης ΄36, Η Εξέγερση Της Θεσσαλονίκης

ΠΡΟ­ΛΟ­ΓΟΣ

Φέ­τος, συ­μπλη­ρώ­νο­νται 70 χρό­νια α­πό το Μά­η του ΄36, την ε­ξέ­γερ­ση της ερ­γα­τιάς της Θεσ­σα­λο­νί­κης και ό­χι μό­νο. Ο Μά­ης του ΄36 υ­πήρ­ξε για το ελ­λη­νι­κό ερ­γα­τικό κί­νη­μα έ­νας α­πό τους τρεις ση­μα­ντι­κούς σταθ­μούς στην μέ­χρι τώ­ρα ι­στο­ρί­α του. Οι άλ­λοι δύ­ο, φυ­σι­κά, εί­ναι Η Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση 1943-49 και η ε­ξέγερ­ση του “Πο­λυ­τε­χνεί­ου” του΄73. Και στους τρεις αυ­τούς σταθ­μούς, έ­χου­με αμφι­σβή­τη­ση της α­στι­κής ε­ξου­σί­ας. Α­σφα­λώς, την πε­ρί­ο­δο 1943-49 ή­ταν πο­λύ με­γα­λύτε­ρη, μα­ζι­κό­τε­ρη και μά­λι­στα έ­νο­πλη. Υ­πάρ­χει ε­πί­σης έ­να α­κό­μη κοι­νό στοιχεί­ο, η προ­δο­τι­κή πο­λι­τι­κή-με τα ί­δια γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πα­ρά τις διαφο­ρε­τι­κές συν­θή­κες που ε­πι­κρα­τού­σαν-του στα­λι­νι­κού ΚΚΕ: η πο­λι­τι­κή της συνερ­γα­σί­ας των τά­ξε­ων. Υ­πάρ­χει, ό­μως, και μια ση­μα­ντι­κή δια­φο­ρά α­νά­μεσα στο Μά­η του ΄36, ό­πως και στο “Πο­λυ­τε­χνεί­ο” του ΄73, και την πε­ρί­ο­δο 1943-49, που κά­νει αυ­τούς τους δύ­ο σταθ­μούς να ξε­χω­ρί­ζουν.Στο Μά­η του ΄36 η συμ­βο­λή των ε­πα­να­στα­τών-τρο­τσκι­στών υ­πήρ­ξε ση­μα­ντι­κή, και ως έ­να βαθ­μό αμ­φι­σβήτη­σαν έ­μπρα­κτα-ό­χι μό­νο θε­ω­ρη­τι­κά-την κυ­ριαρ­χί­α του στα­λι­νι­κού ΚΚΕ μέ­σα στον α­γώ­να.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

To Εditorial Της "Εργατικής Αριστεράς" Που Κυκλοφορεί 27/4

Ένα ακόμη «πακέτο» μνημονιακών μέτρων ολοκληρώνεται μέσα από τις «διαπραγματεύσεις» κυβέρνησης και δανειστών και έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Δεν χρειά­ζε­ται να μά­θου­με όλες τις ανα­τρι­χια­στι­κές πτυ­χές ή «λε­πτο­μέ­ρειες» που πε­ρι­λαμ­βά­νει για να κα­τα­λά­βου­με ότι θα είναι θη­ριώ­δες, ότι συ­νι­στά από­πει­ρα να δοθεί το τε­λειω­τι­κό χτύ­πη­μα στις ερ­γα­τι­κές-λαϊ­κές κα­τα­κτή­σεις και δι­καιώ­μα­τα.

Όχι απλώς προ­στί­θε­ται σε όλα τα προη­γού­με­να, κά­νο­ντας το βάρος δυ­σβά­στα­κτο, αλλά έχει στρα­τη­γι­κό χα­ρα­κτή­ρα, αφού «ολο­κλη­ρώ­νει» το πρό­γραμ­μα της εσω­τε­ρι­κής υπο­τί­μη­σης σε μια σειρά το­μείς. Πρώτα απ’ όλα στο Ασφα­λι­στι­κό, όπου δεν έχου­με απλώς πρό­σθε­τες πε­ρι­κο­πές, αλλά ολο­κλή­ρω­ση του στρα­τη­γι­κού στό­χου της άρ­χου­σας τάξης για με­τα­τρο­πή του συ­στή­μα­τος από κοι­νω­νι­κό-ανα­δια­νε­μη­τι­κό σε κε­φα­λαιο­ποι­η­τι­κό και ταυ­τό­χρο­να ολο­κλή­ρω­ση του σχε­δί­ου των δα­νει­στών για «κλεί­δω­μα» του επι­πέ­δου των κρα­τι­κών δα­πα­νών για την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση σε επί­πε­δα πολύ κο­ντι­νά με αυτά των χωρών της βαλ­κα­νι­κής και ανα­το­λι­κο­ευ­ρω­παϊ­κής ζώνης.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Ώρα Να Βγούμε ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΑ Στα Κάγκελα

Φτάνουμε σε μια διπλή κρίσιμη αναμέτρηση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωράει να κλιμακώσει τις επιθέσεις της και στα δυο καθοριστικά μέτωπα της περιόδου, και στη λεηλασία των συντάξεων και στο μάντρωμα των προσφύγων.

Η επίθεση στους πρόσφυγες έχει πάρει πλέον δολοφονικές διαστάσεις. Μέσα σε μια μέρα, τη Δευτέρα χάθηκαν στα νερά της Μεσογείου 400 ψυχές προσπαθώντας να περάσουν με σαπιοκάραβα από την Αίγυπτο στην Ιταλία επειδή το πέρασμα στο Αιγαίο έχει σφραγιστεί από ΕΕ και ΝΑΤΟ με τη συνεργασία Τσίπρα-Καμμένου-Μουζάλα. Είχαμε πνιγμούς όλο το χειμώνα σε ένα θαλάσσιο πέρασμα οχτώ χιλιομέτρων από τα παράλια της Τουρκίας στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πόσοι θα πνιγούν στη νέα θαλάσσια οδύσσεια των 2000 χιλιομέτρων;

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Η ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΑΝ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΤΕ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΣΤΑΓΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ, ΠΕΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Η εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για το εφιαλτικό πακέτο των 5,4+3,6 δισ αποκαλύπτει κάτι πολύ σοβαρότερο από το προδιαγεγραμμένο αδιέξοδο της κυβέρνησης Τσίπρα: την αδυναμία του οργανικά εξασθενημένου ελληνικού καπιταλισμού να συνεχίσει να αναπαράγεται- έστω και με τους επαχθέστερους, για τα λαϊκά στρώματα, όρους- στο ανταγωνιστικότατο περιβάλλον της ευρωζώνης. Την πικρή αυτή αλήθεια συνειδητοποιούν εσχάτως ακόμη και απολύτως συστημικοί οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι μέχρι χθες κινούνταν στη λογική του “πάση θυσία στο ευρώ”, αλλά αναγκάζονται τώρα, κάτω από την ασφυκτική πίεση των πραγμάτων, να αναζητήσουν εναγωνίως εναλλακτικές λύσεις.

Αποφάσεις Tου Κ.O. Tου Κ.Κ.Ε.(μ-λ) Για Τις Πολιτικές Εξελίξεις 16 -17 Απρίλη 2016

• Με βάση τις εξελίξεις στην περιοχή της Μ. Ανατολής με επίκεντρο τη Συρία αλλά και τις επιπτώσεις τους στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας στο Αιγαίο, είναι προφανές ότι παραμένουν στην πρώτη γραμμή της πάλης μας τα αντιιμπεριαλιστικά-αντιπολεμικά καθήκοντα. Οι ευρύτεροι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, έτσι όπως οξύνονται διεθνώς αλλά και εκφράζονται στις επιλογές των ΗΠΑ-ΕΕ, έχουν σαν αποτέλεσμα το βάθεμα της εξάρτησης της άρχουσας τάξης αλλά και της χώρας από τους δυτικούς ιμπεριαλιστές.
Η ολοένα και πιο φανερή και διευρυνόμενη άμεση παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ και ειδικότερα των ΗΠΑ στο Αιγαίο αποτελεί μια σημαντική κλιμάκωση της έντασης, φορτώνει νέες υποχρεώσεις στην άρχουσα τάξη. Η ανάγκη προώθησης των ευρύτερων ιμπεριαλιστικών σχεδίων προκαλεί όξυνση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, τροφοδοτεί ένα κυνήγι εύνοιας των δύο γειτονικών αστικών τάξεων από τους ιμπεριαλιστές, το οποίο με τη σειρά του διαμορφώνει όρους μεγαλύτερης εποπτείας και επιδιαιτησίας του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Για Την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Του Μ-Λ ΚΚΕ (22-24 Απρίλη 2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Μ-Λ ΚΚΕ (22-24 Απρίλη 2016)

H Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Μ-Λ ΚΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία, το απόγευμα της Κυριακής 24 Απρίλη, τις εργασίες της, μέσα σε ένα κλίμα αγωνιστικής αισιοδοξίας και ενισχυμένης αυτοπεποίθησης.

Η ιδιαίτερα θετική κατάληξη της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης αποτέλεσε την κορύφωση και το επιστέγασμα ενός γόνιμου εσωκομματικού διαλόγου και μιας σειράς επιτυχημένων δημόσιων συγκεντρώσεων σε συνοικίες της Αθήνας και σε πόλεις της περιφέρειας, όπου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι Θέσεις της ΚΕ και ακούστηκαν γνώμες και απόψεις από ένα ευρύτερο περίγυρο αριστερών και λαϊκών ανθρώπων.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Για Την Αριστερά Που Απαιτείται, Για Τον Αντικαπιταλιστικό Πόλο / του Τάκη Τσίτσου


του Τάκη Τσίτσου

Πρώτο πολιτικό καθήκον για τις δυναμικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι να πρωτοστατήσει μαζί με μαχητικά και πρωτοπόρα κομμάτια της τάξης στη συγκρότηση πραγματικής αριστερής αντιπολίτευσης απευθύνοντας παλλαϊκό προσκλητήριο αγώνα, να σημάνει συναγερμό μάχης ενάντια στο νέο μνημόνιο. Την μάχη αυτή θα την δώσουμε «με διπλό τρόπο»: συμβάλλοντας κατ’ αρχήν σαν αγωνιστική πρωτοπορία στην ανάπτυξη κινήματος με λογική αγωνιστικού μετώπου ρήξης και ανατροπής και παράλληλα προωθώντας την συγκρότηση σε ανώτερο επίπεδο, πολιτικά – κοινωνικά, της λογικής αντικαπιταλιστικού πόλου – μετώπου μέσα στο σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών. Το σημείο αυτό της απόφασης του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την εκλογή του στη 3η Συνδιάσκεψη την προηγούμενη Κυριακή 17 Απρίλη, δίνει το στίγμα της βασικής κατεύθυνσης του μετώπου της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς για την παρέμβασή του στις εξελίξεις.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

ΝΑΡ : Να Μην Περάσει Το Ασφαλιστικό Έκτρωμα Και Το Φορολογικό-Λεηλασία!

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΕΕ/ΔΝΤ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΗΛΑΣΙΑ!


1. H κατάθεση του αντι-ασφαλιστικού εκτρώματος μαζί με φορολογικό νόμο λεληλασία των λαϊκών εισοδημάτων, αποτελεί την κλιμάκωση του πολέμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, της ΕΕ και του ΔΝΤ ενάντια στους εργαζόμενους και τον λαό. Πρόκειται για μέτρα σφαγή που έρχονται να προστεθούν πάνω στα 3 υπάρχοντα μνημόνια και θα βυθίσουν την ελληνική κοινωνία στην απόλυτη φτώχια και απόγνωση, πολύ μεγαλύτερη από ότι μέχρι σήμερα.

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Συμβολή : Στην Πορεία Προς Την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη Της ΛΑΕ

Συμβολή

ΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ

Η «Συμβολή» αποτελεί μια οριζόντια δικτύωση μελών της ΛΑΕ με χαρακτήρα πανελλαδικό, διατασικό, ακηδεμόνευτο και ανοιχτό σε όποιον σύντροφο/-ισσα ανένταχτο ή μη συμμερίζεται τον προβληματισμό που καταθέτει σε σχέση με τη λειτουργία και την πολιτική φυσιογνωμία της ΛΑΕ που οδεύει στην Ιδρυτική της Συνδιάσκεψη.

Η «Συμβολή» δεν αποτελεί και δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ακόμα συνιστώσα εντός ΛΑΕ, αλλά πρωτοβουλία οριζόντιας επικοινωνίας μελών της ΛΑΕ που λειτουργούν με όρους ισοτιμίας και συντροφικότητας και με βαθιά την πεποίθηση ότι οι »από τα κάτω» έχουν τη δυνατότητα, το δικαίωμα αλλά και το καθήκον να συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της πολιτικής φυσιογνωμίας του φορέα αλλά και στην παραγωγή του νέου εκείνου υποδείγματος δημοκρατικής λειτουργίας των πολιτικών υποκειμένων της Αριστεράς, μακριά από τα αποπτωχευμένα μοντέλα του παρελθόντος που χαρακτηρίζονται από τη γραφειοκρατικοποίηση της πολιτικής, τον παραγοντισμό και τον βυζαντινισμό των διαδρόμων.

Για Τις Πρωτοβουλίες Της ΑΝΤΑΡΣΥΑ / του Πάνου Γκαργκάνα

Συνεδρίασε την Κυριακή 17 Απρίλη το πρόσφατα εκλεγμένο από την 3η Συνδιάσκεψη Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δημοσιεύουμε εδώ την παρέμβαση του Πάνου Γκαργκάνα, διευθυντή της Εργατικής Αλληλεγγύης, που μίλησε προς το τέλος της διαδικασίας και συνοψίζει τα ζητήματα που τέθηκαν.


Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση του ΠΣΟ συζητάμε για την στιγμή την οποία βρισκόμαστε και την συγκεκριμενοποίηση των πρωτοβουλιών που πρέπει να πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το πρώτο κρατούμενο είναι να έχουμε την εικόνα της στιγμής και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι με την κατάσταση που επικρατεί στο απέναντι στρατόπεδο. Είναι πάντοτε πάρα πολύ εύκολο να υπερτιμήσουμε τον αντίπαλο. Όχι γιατί οι επιθέσεις δεν είναι πραγματικές, είναι πραγματικές. Ακόμα και αν μιλήσουμε μόνο για το ασφαλιστικό και αφήσουμε όλες τις άλλες «μεταρρυθμίσεις», πρόκειται για τη χειρότερη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό που έχει επιχειρηθεί από την αστική τάξη στην Ελλάδα. Και προσπαθεί να την περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι στοιχείο της συγκυρίας.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

ΚΚΕ : Ανακοίνωση Για Το Στρατιωτικό Πραξικόπημα Της 21ης Απριλίου

Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967:
 
«Σήμερα, 49 χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ηςΑπριλίου 1967, διδασκόμαστε, τιμάμε τους αγωνιστές, τα θύματα της χούντας. Τιμάμε τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, όλους όσοι στάθηκαν όρθιοι και αλύγιστοι στα κρατητήρια, στα βασανιστήρια του ΕΑΤ - ΕΣΑ, στις φυλακές και τις εξορίες.

Η στρατιωτική δικτατορία στηρίχτηκε από τμήματα της πλουτοκρατίας, από κέντρα της αστικής τάξης της χώρας μας, τις ΗΠΑ, απόδειξη ότι η αστική τάξη και το κράτος της, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, τις ανάγκες του εκμεταλλευτικού συστήματος, μπορούν ακόμα και να στηρίξουν στρατιωτικά και πολιτικά πραξικοπήματα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 17/04/2016

Α. Ορισμένα νέα στοιχεία στην πολιτική κατάσταση.  
ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΒΑΡΒΑΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ.

Ερχόμαστε μετά την Τρίτη Συνδιάσκεψη, μέσα σε ένα ορυμαγδό πολιτικών εξελίξεων να αποτιμήσουμε τις εξελίξεις αυτές και να πάρουμε μέτρα ανάπτυξης της πολιτικής και κινηματικής παρέμβασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και υλοποίησης των αποφάσεων της Συνδιάσκεψής μας. 

Σε ότι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις το κεντρικό στοιχείο τους είναι ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον νέο γύρο της μνημονιακής επίθεσης κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ, ΔΝΤ, την προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, την περιπλοκή και όξυνση όλων των πλευρών της κρίσης.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Ώρα Nα Bγούμε ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΑ Στα Κάγκελα

Φτάνουμε σε μια διπλή κρίσιμη αναμέτρηση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωράει να κλιμακώσει τις επιθέσεις της και στα δυο καθοριστικά μέτωπα της περιόδου, και στη λεηλασία των συντάξεων και στο μάντρωμα των προσφύγων.
 
Η επίθεση στους πρόσφυγες έχει πάρει πλέον δολοφονικές διαστάσεις. Μέσα σε μια μέρα, τη Δευτέρα χάθηκαν στα νερά της Μεσογείου 400 ψυχές προσπαθώντας να περάσουν με σαπιοκάραβα από την Αίγυπτο στην Ιταλία επειδή το πέρασμα στο Αιγαίο έχει σφραγιστεί από ΕΕ και ΝΑΤΟ με τη συνεργασία Τσίπρα-Καμμένου-Μουζάλα. Είχαμε πνιγμούς όλο το χειμώνα σε ένα θαλάσσιο πέρασμα οχτώ χιλιομέτρων από τα παράλια της Τουρκίας στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πόσοι θα πνιγούν στη νέα θαλάσσια οδύσσεια των 2000 χιλιομέτρων;

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Να Mην Περάσει Το Ασφαλιστικό Έκτρωμα !

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωράει στην οριστική κατεδάφιση και των τελευταίων απομειναριών του ασφαλιστικού συστήματος, εφαρμόζοντας μέχρι κεραίας το μνημόνιο του καλοκαιριού και ετοιμάζοντας γοργά το επόμενο. Ο νόμος Κατρούγκαλου που θα βυθίσει περισσότερο ακόμα στη φτώχια τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, έρχεται προς ψήφιση καθώς το «κουαρτέτο» των δανειστών πιέζει για την επόμενη, ακόμα χειρότερη συμφωνία.
Η «διαπραγμάτευση» ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί στη μετατροπή της κοινωνικής ασφάλισης σε ζούγκλα, όπως ακριβώς την ονειρεύεται ο πιο αδίστακτος καπιταλιστής, όπως θα ήθελαν να την εφαρμόσουν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και οι συνοδοιπόροι τους. «Ο καθένας υπεύθυνος για την ασφάλισή του» λοιπόν, με τη μεταφορά ολόκληρης της ευθύνης στους εργαζόμενους, εν μέσω καλπάζουσας ανεργίας και αποψίλωσης εργασιακών δικαιωμάτων, διαρκούς χειροτέρευσης εργασιακών συνθηκών και μισθών
.

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Τρικάλων : Αιώνια Tιμή Kαι Δόξα Στους 5 Επονίτες

Μπριάζης Ιωάννης, 29 ετών
Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος, 27 ετών
Γάτσας Στέργιος, 24 ετών
Τσανάκας Απόστολος, 22 ετών
Σύρμπας Κώστας, 22 ετών


72 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που οι ναζί κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, κρέμασαν στην πλατεία των Τρικάλων τους πέντε ΕΠΟΝίτες.

Πέντε παλικάρια που εντάχθηκαν στις γραμμές της ΕΠΟΝ μαζί με χιλιάδες νέες και νέους και ρίχθηκαν με όλη τους την ψυχή και την καρδιά στη μάχη ενάντια στο ναζισμό και το φασισμό. Με ανιδιοτέλεια, αξιοπρέπεια και φλόγα για μια καλύτερη ζωή, θυσίασαν τα νιάτα τους κι έχυσαν το αίμα τους για μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς ξένους και ντόπιους δυνάστες, με λαοκρατία κι εθνική ανεξαρτησία.

Συνεδρίαση Π.Σ.Ο., Κυριακή 17/4

Το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίασή του, μετά την 3η συνδιάσκεψη του μετώπου, την Κυριακή 17/4 και ώρα 10.30 στο νέο κτίριο της Νομικής Σχολής (είσοδος από Μασσαλίας). Θέματα συζήτησης η παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και η πρωτοβουλίες για την προώθηση της πολιτικής απόφασης της συνδιάσκεψης. Οργανωτική συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Η ΛΑΕ Ή Θα Λειτουργήσει Συλλογικά Και Δημοκρατικά Ή Δεν Θα Υπάρξει

Κείμενο 56 μελών και φίλων της Λαϊκής Ενότητας
1. Προβληματική, ελλιπής και εκκρεμής πολιτική συγκρότηση ως τα σήμερα.

Η συγκρότηση της Λαϊκής Ενότητας τον προηγούμενο Αύγουστο, μέσα από την κρίση και διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και την συνάντηση και με άλλες δυνάμεις, αγωνιστές και αγωνίστριες της ριζοσπαστικής Αριστεράς εκτός ΣΥΡΙΖΑ, με άλλους αγωνιστές και αγωνίστριες του εργατικού κινήματος και γενικότερα των κοινωνικών κινημάτων, αποτέλεσε και αποτελεί ακόμη μια σημαντική ελπίδα για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς και του αντιμνημονιακού, αντινεοφιλελεύθερου και αντικαπιταλιστικού πολιτικού φάσματος μετά από μια μεγάλη ήττα, υποχώρηση και πολιτική απαξίωση της Αριστεράς στην χώρα μας και διεθνώς λόγω της στροφής του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγετικής ομάδας γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Ελπίδα για μια Νέα Αριστερά στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

To Εditorial Της Εργατικής Αριστεράς Που Κυκλοφορεί 13/4

Φτάσαμε στην τελική ευθεία. Η κυβέρνηση διαμορφώνει το κείμενο συμφωνίας με τους δανειστές, που προσπαθεί να φέρει μέσα στην επόμενη εβδομάδα στη βουλή για ψήφιση με διαδικασία εξπρές.

Είναι ένα ακόμα πα­κέ­το σκλη­ρών μέ­τρων ενά­ντια στα βα­σι­κά ερ­γα­τι­κά και κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα: διά­λυ­ση του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος ασφά­λι­σης, πρό­σθε­τη φο­ρο­ε­πι­δρο­μή, συρ­ρί­κνω­ση των δη­μό­σιων υπη­ρε­σιών, με­γα­λύ­τε­ρη ελα­στι­κο­ποί­η­ση στις ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις. Το Μνη­μό­νιο 3, με την υπο­γρα­φή των Τσί­πρα-Καμ­μέ­νου, είναι μια ομαλή «συ­νέ­χεια» στην πο­λι­τι­κή των Γ. Πα­παν­δρέ­ου, Πα­πα­δή­μου, Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου.

Αυτή η κα­τα­στρο­φι­κή πο­λι­τι­κή άγριας λι­τό­τη­τας υπο­στη­ρί­ζε­ται, πλέον, χωρίς αντί­δω­ρο: οι υπο­σχέ­σεις για «κού­ρε­μα» του χρέ­ους εξα­ε­ρώ­θη­καν, η λε­γό­με­νη «ελά­φρυν­ση» είναι μια απάτη μα­κρο­χρό­νιας δέ­σμευ­σης μέσα στην κρε­α­το­μη­χα­νή των διε­θνών το­κο­γλύ­φων. Η συμ­φω­νία του Τσί­πρα με τους «θε­σμούς» είναι πι­θα­νό να εξε­λι­χθεί σε ακόμα χει­ρό­τε­ρη κα­τεύ­θυν­ση: εάν και όταν οι «δια­φω­νί­ες» με­τα­ξύ ΔΝΤ και ευ­ρω­παί­ων επι­στρέ­ψουν (τον Ιούνη;) συ­μπυ­κνω­μέ­νες στο αί­τη­μα για ακόμα σκλη­ρό­τε­ρη πο­λι­τι­κή και για νέες δέ­σμες πρό­σθε­των μέ­τρων, υπό την απει­λή ενός νέου «επει­σο­δί­ου»-κρί­σης, μπρο­στά στις πλη­ρω­μές του χρέ­ους τον Ιούλη.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ : Συνεπείς Στους Αντιλαϊκούς Στόχους

Ενα ακόμα επεισόδιο στο κακοπαιγμένο σίριαλ της διαπραγμάτευσης προσθέτει η κυβέρνηση, με την εξαγγελία της χτες ότι την επόμενη βδομάδα σκοπεύει να καταθέσει δύο νομοσχέδια, ένα για το Ασφαλιστικό και ένα για το Φορολογικό, ανεξάρτητα από το αν θα έχει επιτευχθεί συμφωνία για όλα τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Ετσι, από χτες το απόγευμα, όλη η συζήτηση επικεντρώνεται στο αν αυτή η επιλογή της κυβέρνησης συνιστά «μονομερή ενέργεια» ή όχι και στο κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει συνολικά την πορεία της «αξιολόγησης».

Βέβαια, ούτε κουβέντα δεν λέγεται για το περιεχόμενο αυτών των νομοσχεδίων, με τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν διαφωνεί το κουαρτέτο, έστω κι αν δεν υπάρχει ολοκληρωτική συμφωνία για ορισμένες πλευρές των αντιλαϊκών μέτρων που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι.

Αλλωστε, όπως ομολόγησε και ο υπουργός Εργασίας στη χτεσινή συνέντευξη Τύπου, η συμφωνία με το κουαρτέτο ήταν πολύ κοντά στο να κλείσει και αυτό θα είχε γίνει αν υπήρχε λίγο περισσότερος χρόνος.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Χρειαζόμαστε Αριστερά Της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής

Ο κατήφορος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται ατελείωτος σε όλους τους τομείς. Για άλλη μια φορά, η επίσκεψη της Τρόικας τελείωσε με τους «θεσμούς» να φεύγουν χωρίς να κλείνουν την «αξιολόγηση» παρά τις νέες υποχωρήσεις που εξασφάλισαν από τον Τσίπρα και τους υπουργούς του. Και την ίδια ώρα, η εφαρμογή της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας έχει οδηγήσει σε ανοιχτή συνεργασία της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή κάτω από την πολιτική ηγεσία Τόσκα.


Ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά.
Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνίστησε στη φιέστα υπογραφής της παράδοσης του ΟΛΠ στην COSCO ενώ η αστυνομία χτυπούσε τους απεργούς λιμενεργάτες που διαδήλωναν ενάντια στο ξεπούλημα. Ούτε η ΝΔ δεν είχε φέρει τους «επενδυτές» να υπογράφουν μέσα στο Μαξίμου. Μέχρι εκεί φτάνει η προθυμία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να αποδείξει ότι προωθεί τις μνημονιακές «μεταρρυθμίσεις». Αλλά τα αφεντικά ΕΕ-ΔΝΤ δεν ικανοποιήθηκαν και επανέρχονται για περισσότερες υποχωρήσεις.

“Με Αφορμή Την Καταδίκη Του Σπάρτακου : Η Επίθεση Του Κράτους Και Η Αντεπίθεση Του Κινήματος” - Εκδήλωση\Συζήτηση

Εκδήλωση\Συζήτηση

“Με αφορμή την καταδίκη του Σπάρτακου:

η επίθεση του κράτους και η αντεπίθεση του κινήματος”

Πέμπτη 14 Απριλίου 19.30

Λέσχη Αναιρέσεις, Ιπποκρτάτους 171


Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων 
Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Τοποθέτηση Της Φοιτητικής Ομάδας Της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος Για Τη Συγκυρία Και Τα Καθήκοντα Των Σχημάτων Της ΕΑΑΚ Σήμερα

Διανύουμε την περίοδο που εμφανίζει τις πιο ενδιαφέρουσες και πολύμορφες εκφάνσεις της ταξικής πάλης στην ιστορία του πρόσφατου ελληνικού εργατικού κινήματος. Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Αν.Ελ., η πιο πρόσφατη εναλλακτική της πολιτικής λιτότητας των ΕΕ-ΔΝΤ, αδυνατεί να βρει ένα συνολικό βηματισμό ψήφισης και εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, ο παράγοντας του τεράστιου προσφυγικού κύματος παρεμβαίνει με χαώδη τρόπο στα πλάνα των «από πάνω», εγείροντας τα αντανακλαστικά της ιστορικής μνήμης, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο κύμα έμπρακτης αλληλεγγύης προς τον απανταχού διωκόμενο. Μέσα σε αυτή την στιγμιαία ανεξέλεγκτη περίοδο για το σύστημα, ανοίγεται η προοπτική για ένα συνολικό κίνημα ικανό να παγώσει την αστική πολιτική και να αποπειραθεί, μέσα σε λίγο μόνο χρόνο, να ανακαταλάβει όλα όσα καταργήθηκαν με νόμους και διατάξεις την τελευταία εξαετία.

ΟΚΔΕ : Κάτω Τα Χέρια Από Τους Πρόσφυγες / Μετανάστες Και Το Κίνημα Αλληλεγγύης!

Η πρωτοφανής κτηνωδία με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι πρόσφυγες στην Ειδoμένη είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ε.Ε.,όλων των αντιδραστικών κυβερνήσεων συμμάχων της και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τα κροκοδείλια δάκρυά τους για «υπέρμετρη χρήση βίας» και «ανθρώπινα δικαιώματα» (!!) δεν μπορούν να κρύψουν το αποκρουστικό πρόσωπο της πολιτικής τους, που καταδικάζει χιλιάδες πρόσφυγες/μετανάστες να εγκλωβίζονται σ’ ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης που λέγεται Ελλάδα, και που ετοιμάζεται να ασκήσει ίδια και χειρότερη φυσική βία από εκείνη της Αστυνομίας και του Στρατού της Μακεδονίας.

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

80 Χρόνια Από Την Εξέγερση Του Μάη Του 1936. Κύκλος Εκδηλώσεων Και Δράσεων Της ΟΚΔΕ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την εξέγερση των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 1936, που αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, η Ο.Κ.Δ.Ε. θα πραγματοποιήσει καμπάνια εκδηλώσεων, ενημέρωσης και δράσης σε διάφορες πόλεις.
 
Συγκέντρωση και Διαδήλωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη: Σάββατο 14 Μάη, 12:00 Εγνατία με Βενιζέλου
 
Εκδηλώσεις
 
Θεσσαλονίκη: Πέμπτη 12 Μάη, 19:00, Εργατικό Κέντρο
Αθήνα: Πέμπτη 12 Μάη, 19:00, Νομική

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Με Την Αστυνομία Περιφρούρησε Ο ΣΥΡΙΖΑ Εκδήλωση Στο Γέρακα

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ανατολικής Αττικής συμμετείχε στη συγκέντρωση νέων, εργαζόμενων, ανέργων και φοιτητών, που διεκδίκησαν να παρέμβουν στην εκδήλωση που διοργάνωναν τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Προσφυγικό την Παρασκευή 8/4 στο Γέρακα, και θα συμμετείχε υφυπουργός της κυβέρνησης και ένας βουλευτής.

Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ το πως ακριβώς αντιλαμβάνονται το προσφυγικό ζήτημα (και όχι μόνο) , στο φόντο των τελευταίων εξελίξεων, αλλά πολύ περισσότερο υπό το φως των γεγονότων της ίδιας αυτής μέρας, όπου :

  • Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απελαύνει πρόσφυγες στην Τουρκία - όπου και φυλακίζονται, σε συνεργασία με τη Frontex,

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Αριστερή Αντιπολίτευση Σε Μια Αντιλαϊκή Κυβέρνηση / του Γιάννη Ελαφρού

του Γιάννη Ελαφρού

Ενιαία πάλη ενάντια στα ευρωμνημόνια, στην Ευρώπη-Φρούριο και στον πόλεμο

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ­ΑΝΕΛ βαδίζει ολοτα­χώς προς την κατάλη­ξη της συμφωνίας με ΕΕ και ΔΝΤ, που θα περιλαμβάνει σκληρότατα αντιλαϊκά μέτρα. Δεν χωρά καμιά ταλάντευση σε αυτή την εκτίμηση, καμιά αυταπά­τη περί διαπραγμάτευσης, που αφορά κάτι διαφορετικό από το περιτύλιγμα. Μαζί με τις βαρύτατες συνέπειες για τους εργαζομένους και τα λαϊκά στρώ­ματα, η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρ­νησης έχει και βαριές πολιτικές συνέ­πειες, καθώς εμφανίζει μια «αριστε­ρή κυβέρνηση» να υλοποιεί την πο­λιτική κεφαλαίου και ΕΕ (που αναγο­ρεύεται σε μονόδρομο), να ξεπλένει το προηγούμενο μνημονιακό μπλοκ και να ανοίγει δρόμο για την αντεπίθεσή του, την αντεπίθεση της Δεξιάς, της Ακροδεξιάς ακόμα και των φασιστών.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Ανοίξτε Τα Σύνορα


Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

ΟΚΔΕ : Κυριακή 10/4, 12μ. Διαδήλωση Στα Γραφεία Της FRONTEX Στον Πειραιά.


ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
 
ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
 
ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε.–ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 
Κυριακή 10/4, 12:00, Διαδήλωση στα γραφεία της FRONTEX στον Πειραιά

Διακήρυξη ΛΑΕ - Μερικές Σκέψεις / του Θ. Μαράκη

Θοδωρής Μαράκης
“Η αντικειμενική πορεία της ανάπτυξης είναι τέτοια, που από τα μονοπώλια (....) δεν μπορείς να πας μπροστά, χωρίς να βαδίσεις για το σοσιαλισμό” (Λένιν τ 34 σελ. 192)

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα χρειά­ζε­ται να προ­χω­ρή­σου­με σε βα­θιές σο­σια­λι­στι­κές αλ­λα­γές για να δη­μιουρ­γή­σου­με τις συν­θή­κες για την πα­ρα­γω­γι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση και την ανά­πτυ­ξη, η οποία θα μας επι­τρέ­ψει να βγού­με από την κρίση για να κα­ταρ­γή­σου­με τα μνη­μό­νια, την πο­λι­τι­κή της άγριας λι­τό­τη­τας!!

“Μια τέ­τοια πο­ρεία απαι­τεί την εκ βά­θρων επα­νί­δρυ­ση της Αρι­στε­ράς. Με την υπέρ­βα­ση αντι­λή­ψε­ων και πρα­κτι­κών που δο­κι­μά­στη­καν και απέ­τυ­χαν την μνη­μο­νια­κή εξα­ε­τία και ιδιαί­τε­ρα τη “χα­μέ­νη άνοι­ξη” του 2015. Με αφο­μοί­ω­ση των δι­δαγ­μά­των από τον εκ­φυ­λι­σμό κα­θε­στώ­των και κυ­βερ­νή­σε­ων, που μι­λού­σαν στο όνομα του σο­σια­λι­σμού. Σ' αυτήν την επι­τα­κτι­κά ανα­γκαία επα­νί­δρυ­ση φι­λο­δο­ξεί να συμ­βά­λει η Λαϊκή Ενό­τη­τα”. (Δια­κή­ρυ­ξη ΛΑΕ)

Δήλωση Tου Δ. Κουτσούμπα Για Το Αντιασφαλιστικό Νομοσχέδιο (Video)

Σε δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήρης Κουτσούμπας για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο επισήμανε: «Τα παζάρια της κυβέρνησης με τα κοράκια του κουαρτέτου δεν προμηνύουν τίποτε καλό για τον ελληνικό λαό. Το εργατικό - λαϊκό κίνημα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ετοιμότητα. Έτσι και τολμήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να φέρει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο-λαιμητόμο ή άλλους νόμους τη Μεγάλη Εβδομάδα "των Παθών", να είναι σίγουρη ότι αυτή η ίδια θα περάσει “των παθών της τον τάραχο”». 

Εκδήλωση ΕΕΚ Για Την Λατινική Αμερική 14/4 στις 20:00 Λοκομοτιβα


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΔΕ-Σπάρτακος για την 3η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Στις 5 και 6 Μαρτίου 2016 συνήλθε η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, έλαβαν μέρος 870 περίπου σύνεδροι που εκπροσωπούσαν πάνω από 2.700 μέλη που έχει σήμερα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι αριθμοί αυτοί, μελών και συνέδρων, που είναι στο επίπεδο εκείνων της 1ης Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποδεικνύουν ότι οι απώλειες από την αποχώρηση των οργανώσεων ΑΡΑΝ και ΑΡΑΣ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, και την πίεση από τη δημιουργία της ΛΑΕ έχουν, τουλάχιστον αριθμητικά, καλυφθεί. Γίνεται επομένως ξεκάθαρο ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παραμένει ζωντανή γιατί καλύπτει έναν πραγματικό χώρο στο πολιτικό πεδίο, στα αριστερά του ρεφορμισμού, που καμία άλλη πολιτική δύναμη δεν είναι σε θέση να τον καλύψει.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Πλούτη Και Προνόμια Στο Κεφάλαιο – Ξύλο Και Χημικά Στους Εργαζόμενους

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ καθόλου δεν κρύβει ότι έχει ενστερνιστεί απόλυτα την ουσία των μνημονίων και των προωθούμενων αναδιαρθρώσεων από το κεφάλαιο για να ξεπεράσει την κρίση του σε βάρος εργαζομένων και νεολαίας. Ακάθεκτη, ενώ διαρκούν οι διαπραγματεύσεις για την αξιολόγηση και την υπογραφή νέου μνημονίου, εντείνει τις προσπάθειες της για την πρόοδο των ιδιωτικοποιήσεων. Γι’ αυτό οργανώνει φιέστες στο Ζάππειο μέγαρο για να δώσει πανηγυρικό τόνο στην υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση του 67% των μετοχών του Ο.Λ.Π. στην Cosco. Ο κ. Τσίπρας δεν κρύβει τη χαρά του, δηλώνοντας ότι έτσι «ο δρόμος του μεταξιού» γίνεται συντομότερος. Οι Κινέζοι καπιτα-ληστές επιχαίρουν γιατί ο δρόμος του μεταξιού είναι ο δρόμος για την αύξηση των κερδών τους. Παράλληλα, σήμερα δόθηκε το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη γερμανική εταιρεία Fraport.

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΣΕΚ : Για Την Απεργία Στις 7/4

Παρά και ενάντια στις προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα και των υπουργών του να εμφανίσουν ότι το γρήγορο κλείσιμο της «αξιολόγησης» θα είναι λύση απέναντι στις απειλές ΔΝΤ για χρεοκοπία, χιλιάδες απεργοί σε όλο το δημόσιο αλλά και στα ΜΜΕ έδωσαν την πραγματική απάντηση: ο εκβιασμός δεν θα περάσει, το ασφαλιστικό -σφαγείο δεν θα φτάσει ποτέ στη Βουλή, με τις απεργίες μας θα φράξουμε το δρόμο στο τρίτο Μνημόνιο.

Το μαζικό απεργιακό συλλαλητήριο στην Αθήνα, οι συγκεντρώσεις και πορείες απεργών σε όλη την Ελλάδα, η επιτυχία της απεργίας που έκλεισε τα δελτία ειδήσεων και τις εφημερίδες, η οργανωμένη συμμετοχή προσφύγων από τα Διαβατά και τον Κατσικά στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννενα αντίστοιχα έστειλαν ξεκάθαρα το μήνυμα: εδώ είναι η δύναμη που μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έναν κατήφορο που έχει φτάσει σε τερατώδεις περικοπές συντάξεων και κοινωνικών δαπανών αλλά και σε απελάσεις και καταστολή των προσφύγων και της αλληλεγγύης στον Πειραιά, στην Ειδομένη, στα νησιά, για χάρη της ΕΕ-φρούριο.

Κείμενο Κατάληξης Του Συντονιστικού ΕΑΑΚ Της Αθήνας


Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για την εφαρμογή του 3ου μνημονίου λίγους μήνες μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Αυτή την στιγμή καλούμαστε να δράσουμε μέσα σε ένα πολιτικά συμπιεσμένο χρόνο όπου τα μέτωπα που ανοίγονται μπροστά μας διαδέχονται το ένα με το άλλο με αστραπιαία ταχύτητα και με παράλληλο τρόπο. Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να αναλύσουμε σε ποια επίδικα αποκρυσταλλώνεται πιο εμφατικά το βάθος και η ποιότητα της επίθεσης στα λαϊκά στρώματα και ειδικά στην νεολαία, αυτό θα ήταν το νέο ασφαλιστικό, η επίθεση στην παιδεία, ιδιαίτερα με αιχμή το νόμο Φίλη και το προσφυγικό ζήτημα. Άλλωστε, τοποθετούμαστε σε μια χρονική στιγμή κομβική και ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξή μιας σειράς κινητοποιήσεων που έχουν ξεπηδήσει τόσο σε ευρύτερο επίπεδο (ασφαλιστικό-απεργίες, προσφυγικό-αντιπολεμικό) αλλά και σε επίπεδο σχολών, ιδρυμάτων και φοιτητικών κινητοποιήσεων (προγράμματα σπουδών, εθνικός διάλογος για την παιδεία-νόμος Φίλη και αναδιάρθρωση στις σχολές). Τα σχήματα της ΕΑΑΚ οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις απέναντι στις προκλήσεις και τα επίδικα της περιόδου. 

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Ε.E. - Κυβέρνηση Παραδίδουν Πλήρως Την Παραγωγή Γάλακτος Στις Πολυεθνικές, Τους Βιομήχανους Και Μεγαλέμπορους

H συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ευθυγραμμισμένη με τη πολιτική παράδοσης των πάντων στην αγορά και το κέρδος, συνεχίζει τη πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων (Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά), σε αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βάζει άλλο ένα λιθαράκι για το πέρασμα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Μέτρα συγκέντρωσης της παραγωγής και πλούτου σε όσο γίνεται λιγότερα χέρια.

Η πολιτική αυτή έχει στο κέντρο της τη πλήρη μεγιστοποίηση του κέρδους και την υπαγωγή των πάντων σε αυτό.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ : Μεγαλο Συλλαλητήριο

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή στην Αθήνα της μεγάλης πορείας αγώνα κατά της ανεργίας, που ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή από την Πάτρα, έχει αρχίσει.

Την Κυριακή, 10 Απρίλη, κανείς δεν πρέπει να λείψει από το μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνουν Ομοσπονδίες, Συνδικάτα και Επιτροπές Ανέργων στις 6 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Πάτρας αγκαλιάστηκε από δεκάδες εργατικά σωματεία, φορείς του κινήματος, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που συμβάλλουν έμπρακτα στην υλοποίηση και την επιτυχία της.

Ήδη, η πορεία καταγράφεται ως ένα σημαντικό γεγονός, μια μαζική λαϊκή διαδήλωση. Δεν αναδεικνύει μόνο το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά δείχνει και τις πραγματικές αιτίες.

Πιέζει να παρθούν άμεσα μέτρα, στην κατεύθυνση που παλεύουν τα Συνδικάτα, για την ανακούφιση και την ουσιαστική προστασία των ανέργων. Στηρίζει τα αιτήματα του εργατικού κινήματος, συμβάλλει στην πάλη για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΚΚΕ Σχόλιο Για Τη Συζήτηση Σχετικά Με Το ΔΝΤ

Σε σχόλιό του για τη συζήτηση σχετικά με το ΔΝΤ το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:


«Πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ “λοξοκοίταζε” προς το ΔΝΤ - ΗΠΑ, τώρα τάσσεται με τις θέσεις της ΕΕ - Γερμανίας. Αυτή η εναλλαγή ρόλων “καλού - κακού”, που επιλέγει η κυβέρνηση για να επιταχύνει την αξιολόγηση, δηλαδή την ψήφιση του σκληρού πακέτου μέτρων, δεν μπορεί να κρύψει ότι τόσο το ΔΝΤ όσο και η ΕΕ, παρά τις μεταξύ τους αντιθέσεις στο ζήτημα του χρέους και της πορείας της Ευρωζώνης, έχουν κοινό στόχο την υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων και τη θωράκιση της κερδοφορίας των ομίλων τους, σε βάρος του λαού».
Πηγή : 902

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Ποιος Αποσταθεροποιεί Ποιαν Ευρώπη;


Μάταια προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας να μας πείσει ότι το διπλό πακέτο βάρβαρων μέτρων που προωθεί –απελάσεις προσφύγων και γρήγορο κλείσιμο της «αξιολόγησης» με σφαγή συντάξεων, μισθών και κοινωνικών δαπανών- αποτελεί μια ηρωική αντίσταση απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θέλει «να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη».

Πρώτα απ’ όλα γιατί αυτή η Ευρώπη της ΕΕ που τόσο σφιχταγγαλιάζει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αξίζει να αποσταθεροποιηθεί, αλλά αυτό δεν θα το κάνει το ΔΝΤ παρά τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις δυο όχθες του Ατλαντικού. Η ΕΕ είναι ένα φρούριο λιτότητας, πολέμου και ισλαμοφοβίας, ενάντια στο οποίο οι εργάτες παλεύουν. Στη Γαλλία την περασμένη βδομάδα χιλιάδες απεργοί ξεχύθηκαν στους δρόμους ενάντια στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και κόντρα στις αστυνομικές απαγορεύσεις του Ολάντ που έχει κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

ΟΚΔΕ : Πέμπτη 7/4, Όλοι Στην Απεργία, 11πμ Πλατεία Κλαυθμώνος.


ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΤΟΥ – ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΟ ΑΝΤΙ–ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ
ΚΑΤΩ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Πέμπτη 7/4, όλοι στην Απεργία, 11πμ πλατεία Κλαυθμώνος

Xιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νεολαία, αγρότες, λαϊκά στρώματα έδωσαν στις 4 Φλεβάρη μια πρώτη, ηχηρή απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για την ολοκληρωτική διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος. Η 24ωρη Γενική Απεργία σημείωσε σημαντική επιτυχία, καθώς νέκρωσε η οικονομική δραστηριότητα και πλημμύρισαν οι δρόμοι. Την σκυτάλη πήραν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και το συλλαλητήριο στις 12–13 Φλεβάρη.
Οι κινητοποιήσεις αυτές πρέπει να είναι μόνο η αρχή. Πρέπει να παλέψουμε για την κήρυξη μιας πραγματικά μαχητικής 48ωρης Γενικής Απεργίας, για να μεγαλώσουμε, να σκληρύνουμε και να ενώσουμε το μέτωπο των εργατικών αγώνων, των αγροτικών κινητοποιήσεων – στην προοπτική κλιμάκωσης και συντονισμού για μια Γενική Απεργία Διαρκείας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, για να σταματήσουμε τα νέα μνημονιακά μέτρα, που κάθε μέρα ξεφουρνίζονται όλο και πιο σκληρά.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΕΚ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΜΠΗ

Προσυνεδριακό κείμενο

1. Το δράμα των εκατομμυρίων προσφύγων, σηματοδοτεί την ιστορική καμπή στην οποία έχει εισέλθει η Eλλάδα, η Eυρώπη και ο κόσμος· συμπυκνώνει όλα τα αδιέξοδα, την παρακμή και τη σήψη του καπιταλισμού.

Τρεις περίπου δεκαετίες μετά την κατάρρευση του σταλινισμού στην ΕΣΣΔ αναδεικνύονται για πρώτη φορά με τέτοια ένταση και έκταση τα ουσιαστικά στοιχεία μιας νέας ιστορικής πρόκλησης για το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα.

Η τελευταία απόφαση για το προσφυγικό ΕΕ-Τουρκίας, στις 18/3/2016, με συνενοχή και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αποτελεί ένα μνημείο κυνισμού και απανθρωπιάς. Από τον "πόλεμο κατά της τρομοκρατίας" του Μπους που κατέστρεψε χώρες και λαούς ολόκληρους, για να αποτύχει τελικά με τον πιο οικτρό τρόπο στους στρατηγικούς του στόχους, έχουμε πλέον μεταβεί στον ανοικτό πόλεμο κατά της προσφυγιάς που δημιούργησαν αυτοί οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι.

Ενημέρωση από την ΚΣΕ 5/4/2016

Η ΚΣΕ στην τελευταία της συνεδρίαση συζήτησε συγκεκριμένα βήματα πολιτικής παρέμβασης ενόψει του κρίσιμου επόμενου διαστήματος.

Α. Όλα δείχνουν ότι οι συζητήσεις κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και εκπροσώπων των δανειστών στις πολυτελείς αίθουσες του Χίλτον, θα καταλήξουν σε ένα νέο καταστροφικό για τους εργαζόμενους και το λαό μνημόνιο. Περαιτέρω περικοπή συντάξεων ή/και αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, μετατροπή της κοινωνικής ασφάλισης από δικαίωμα σε ιδιωτική υπόθεση, μείωση του ορίου του αφορολόγητου εισοδήματος, νέοι φόροι, παράδοση των «κόκκινων δανείων» στα μεγάλα funds που θα οδηγήσουν σε πλειστηριασμούς ακόμα και πρώτης κατοικίας, είναι αυτά που προβλέπεται να συμφωνηθούν και να κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή.

9 ΑΠΡΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Ολοι Στο Μαζικό Αντιπολεμικό Αντιιμπεριαλιστικό Συλλαλητήριο Αλληλεγγύης!

Με όλο και πιο οξυμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Ο πόλεμος και οι βομβαρδισμοί των ιμπεριαλιστών στη Συρία -παρά τις προσωρινές υφέσεις- συνεχίζονται, σκορπώντας τον τρόμο, το θάνατο, την καταστροφή και την προσφυγιά.
 
Σε αυτό το ζοφερό και επικίνδυνο σκηνικό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η ντόπια άρχουσα τάξη φέρνουν τεράστιες ευθύνες. Γιατί συνεχίζουν να διευκολύνουν τη δολοφονική δράση των αμερικάνων και ευρωπαίων ιμπεριαλιστών με τη λειτουργία των νατοϊκών βάσεων. Γιατί επέτρεψαν την παρουσία του νατοϊκού στόλου στην περιοχή του Αιγαίου, παρουσιάζοντάς τον ως λύση για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί παράγοντα όξυνσης των αντιθέσεων και πηγή νέων εντάσεων στην περιοχή. Γιατί νομιμοποιούν την αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, τις αντιδραστικές συμφωνίες της ΕΕ για το προσφυγικό, τις μαζικές απελάσεις τους, τον εγκλεισμό τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

ΚΚΕ : Η Κυβέρνηση Αξιοποιεί Τις Συνομιλίες Στελεχών Του ΔΝΤ Για Να Νομιμοποιήσει Την Αντιλαϊκή Πολιτική

Σε σχόλιο για την υπόθεση ΔΝΤ - «Wikileaks» το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αξιοποιεί τις συνομιλίες των στελεχών του ΔΝΤ και το γνωστό και δοκιμασμένο εκβιασμό ότι "υπάρχουν και χειρότερα", για να νομιμοποιήσει την αντιλαϊκή της πολιτική, να εξωραΐσει το μνημόνιο που έχει υπογράψει με την ΕΕ και να επιταχύνει την αξιολόγηση, δηλαδή το νέο πακέτο σκληρών μέτρων.

Ο λαός έχει πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν και με πολλές κυβερνήσεις αυτόν τον εκβιασμό, γι’ αυτό και χρειάζεται να γυρίσει την πλάτη σ’ όσους τον καλούν να επιλέξει ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, οργανώνοντας το δικό του αγώνα για ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής».

Ο Διάλογος Για Την Αριστερά Της Εποχής Μας / Του Α. Δραγανίγου

Το παρακάτω κείμενο έχει σαν βάση την εισήγηση του Αντώνη Δραγανίγου, μέλος της Π.Ε. του ΝΑΡ και της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην εκδήλωση της "Ενωτικής Πρωτοβουλίας Παρέμβασης και Διαλόγου"-Ε.Π.Π.Δ. «Μετά την 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Ν’ ανατρέψουμε την επίθεση, ν’ αλλάξουμε την αριστερά», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 23 Μάρτη 2016
Είναι ο διάλογος που άνοιξε πριν και μετά τη Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εσωτερικό ζήτημα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι η βρισκόμαστε μπροστά σε μια όξυνση και περιπλοκή της κρίσης, που έχει ως βασικό στοιχείο της την ανώτερη σύνδεση της καπιταλιστικής επίθεσης, όπως αυτή εκφράζεται στην χώρα μας από το επερχόμενο νέο βάρβαρο μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την άνοδο του ρόλου του πολέμου, των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και του ρατσισμού, της κλιμάκωσης της βαθιά αντιδραστικής εκστρατείας του κεφαλαίου, που ολοένα κλιμακώνεται με αφορμή τα προσφυγικά κύματα και τα τυφλά τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη, αλλά και της εντεινόμενης και επιταχυνόμενης πολιτικής κρίσης/κρίσης εκπροσώπησης με βασικό της στοιχείο τη γρήγορη φθορά και απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Οι Προοπτικές Της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μετά Την 3η Συνδιάσκεψη / Της Ζέττα Μελαμπιανάκη


Είμαστε σε κρίσιμη περίοδο. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση ενώ καμία σταθεροποίηση από την κρίση και τη διαχείρισή της δεν διαφαίνεται. Οι κινητοποιήσεις της τελευταίας περιόδου που κορυφώθηκαν στις 4 του Φλεβάρη με μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, απέδειξαν ότι οι συνεχιζόμενες αντιστάσεις επανακάμπτουν και εμπλουτίζονται με κινητοποίηση μικρών και μεσαίων αγροτών των φτωχών αυτοαπασχολούμενων, των μισθωτών επιστημόνων των εργαζομένων με μπλοκάκι. Η τεράστια ενεργή συμπαράσταση του εργαζόμενου λαού προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, μαζί με την απαίτηση του κινήματος για ανοιχτά σύνορα - να πέσει ο φράχτης του Έβρου, είναι απόδειξη ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού και της διάσπασης δεν περνάει εύκολα, σε μια εργατική τάξη που έχει δώσει σκληρούς αγώνες τα τελευταία πέντε χρόνια. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες μια από τις πλευρές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καθοριστικά και να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ του εργατικού κινήματος, είναι η ανεξάρτητη συγκρότηση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και η συσπείρωση του μεγαλύτερου δυνατού αγωνιστικού δυναμικού. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ανακοίνωση Της ΟΚΔΕ Για Την Καταδίκη Αγωνιστή Της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων

Προκλητική καταδίκη αγωνιστή της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων

Στις 30/3, μετά από μια δίκη–παρωδία ο αγωνιστής της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων Νίκος Αργυρίου καταδικάστηκε από το Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε δύο χρόνια φυλάκιση (με τριετή αναστολή), για συκοφαντική δυσφήμηση. Η υπόθεση αφορούσε δημοσιοποίηση παραβιάσεων από αξιωματικούς στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (KEN) Γρεβενών το 2009. Η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση ασκήθηκε στην Εισαγγελία Γρεβενών από τον τότε αντισυνταγματάρχη, Δημήτρη Βούτση, ο οποίος ήταν διοικητής στο ΚΕΝ.

O Νίκος Αργυρίου καταδικάστηκε σαν διαχειριστής της ιστοσελίδας και εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων, επειδή ο αριθμός του κινητού του εμφανιζόταν στα στοιχεία επικοινωνίας της επιτροπής. Το κατηγορητήριο ήταν κατασκευασμένο από την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που αφού ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ανακάλυψε ότι ο Ν. Αργυρίου είχε συνδεθεί στην ιστοσελίδα της επιτροπής ένα μήνα μετά τη δημοσίευση των καταγγελιών.

Μαχητικά Στο Πλευρό Των Προσφύγων, Ενάντια Στην Πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ / της Μαρίας Μπικάκη

της Μαρίας Μπικάκη

Η τελευταία σύνοδος των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ομόφωνα αποφάσισε ανθρωποθυσίες προσφύγων. Η συμφωνία με την Τουρκία καθόρισε τη διαδικασία και η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε την εκτέλεση χωρίς χρονοτριβή, σαν έτοιμη από καιρό. Εξάλλου ήταν μια επιτυχία κατά τον Τσίπρα και μια καλή συμφωνία κατά τον Μουζάλα. Τα νησιά εκκενώθηκαν από τους πρόσφυγες που είχαν φτάσει πριν τις 20 Μαρτίου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην ηπειρωτική χώρα και τα hot spot των νησιών μετατράπηκαν σε κέντρα κράτησης για όλους όσους έφτασαν μετά ανεξαρτήτως εθνικότητας. Οι πρόσφυγες μετά τον πόλεμο, την ταλαιπωρία, το επικίνδυνο ταξίδι βρέθηκαν κρατούμενοι μαζί με τα παιδιά τους σε άθλιες συνθήκες. Αλλά, στη Χίο μια μεγάλη μαζική απόδραση 800 κρατουμένων την Παρασκευή έδωσε το πρώτο κτύπημα στη βάρβαρη συμφωνία.

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ : Αντιδραστικό Νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή είναι η επικύρωση της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Τουρκία για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Με αυτό ενσωματώνονται στη νομοθεσία όλες οι μέχρι τώρα αντιδραστικές αποφάσεις της ΕΕ που συνυπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ από το Σεπτέμβρη μέχρι και τη συμφωνία της τελευταίας Συνόδου Κορυφής.

Τα ευρωπαϊκά αστικά κράτη προσαρμόζουν τη νομοθεσία για το άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε αυτές τις αποφάσεις, σε πλήρη όμως αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο για τους Πρόσφυγες, παρά τις υποκριτικές αναφορές και επικλήσεις στη Συνθήκη της Γενεύης.

Η πραγματικότητα είναι ότι με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καταπατούνται τα δικαιώματα των προσφύγων, εντείνεται ο εγκλωβισμός τους στην Ελλάδα, μετά και από το κλείσιμο των βόρειων συνόρων.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Άδικη Καταδίκη Αγωνιστή Της Επιτροπής Αλληλεγγύης στρατευμένων

Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. στέκεται στο πλευρό του συντρόφου Νίκου Αργυρίου, αγωνιστή της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων, και καταγγέλλει την καταδίκη του σε δύο χρόνια φυλάκιση (με τριετή αναστολή), για συκοφαντική δυσφήμηση! Η κατηγορία βασίστηκε στη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής ενός γράμματος φαντάρου που κατήγγειλε ότι στην μονάδα του γίνονταν καψώνια σε βάρος των στρατευμένων.

Η δικαστική απόφαση και η τρομοκρατική ποινή που επέβαλλε, αποσκοπεί στο να καταδικαστεί το κίνημα αλληλεγγύης στους στρατευμένους. Στοχοποιεί την Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων και το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος, που για πάνω από είκοσι χρόνια με πρωτοπόρο τρόπο αγωνίζονται μέσα κι έξω από στρατό για τα δικαιώματα των φαντάρων. Είναι μια απόφαση που στηρίχθηκε σε τουλάχιστο αμφιλεγόμενα στοιχεία εξαντλώντας την αυστηρότητά της στο ύψος της ποινής που επέβαλλε. Έρχεται σε αντίθεση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά και την ίδια την λαϊκή πείρα που γνωρίζει ότι καψώνια γίνονται κανονικά στο στρατό, ότι «όπου τελειώνει η λογική ξεκινά ο στρατός».